Zetsteen Hansweert

De klimaatcrisis dwingt overheden om strenge eisen te stellen aan toekomstige producten, zoals minimale milieu impact, CO2 neutraal en 100% circulair. Voor GEOWALL® Zetsteen was het ontwikkelen van een product dat aan deze eisen voldoet de grootste uitdaging. De circulaire zetsteen, gemaakt van baggerspecie, heeft nu al een 50% lagere milieu-impact dan beton, waardoor het extreem duurzaam is.

In 2022 bereikte deze innovatie het TRL 6-niveau, wat betekent dat de zetsteen van bagger succesvol functioneerde in een realistische omgeving. GEOWALL® legde hiervoor een proefvak van 100 m² aan bij Hansweert. Het belangrijkste doel van dit onderzoeksproject is het bestuderen van de duurzaamheid (lagere MKI-score) en de concurrentiepositie qua prijs ten opzichte van traditionele betonnen zetstenen. Daarnaast moeten de technische eigenschappen voldoen aan wet- en regelgeving voor dijkbekledingselementen.

Het waterschap Scheldestromen is een waterschap in de provincie Zeeland. Het omvat de gehele provincie Zeeland. Het waterschap zorgt voor een tegen overstroming beschermd gebied met behulp van dijken, een juist waterpeil in de sloten, schoon en gezond oppervlaktewater, afvalwaterzuivering en wegen. Het waterschap streeft ernaar om in 2050 volledig circulair te zijn, met als eerste stap 50% minder primaire grondstoffen gebruik in 2030.

NETICS, een bedrijf met veel ervaring op het gebied van Bouwen met Bagger.

Rijkswaterstaat – samenwerkingspartner in de Projectorganisatie Waterveiligheid.

Klankbordgroep met deskundigen op het gebied van baggerverwerking, ecologie, milieu impact, waterveiligheid en onderhoud van waterkeringen (vanuit het waterschap, Rijkswaterstaat, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en onderwijs).

HWBP – In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken de 21 Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken.

Van Oord – Deze aannemer heeft meer dan 150 jaar ervaring in de waterbouw en was de uitgelezen partner voor de uitvoering van het proefvak.

Door gebaggerd materiaal, lokaal in te zetten voor het maken van harde bekledingselementen, kan invulling worden gegeven aan een meer circulaire dijk: een duurzame keten. Er zijn ook economische winsten te behalen door beperking transport van (bouw)materiaal en afvoerkosten. Dit draagt bij aan de doelstelling die de uni van waterschappen hebben gesteld.

Door nieuwe normen en de stijging van de zeespiegel moet de steenbekleding op het buitentalud van dijken de komende jaren verder doorgetrokken worden naar boven of vernieuwd worden. Daardoor is er in Zeeland, maar ook in de rest van Nederland, een groot toepassingsgebied voor GEOWALL® zetsteen van baggerspecie. De zetsteen wordt dan ook de komende jaren door ontwikkelt in samenwerking met de waterschappen en het HWBP.

Er zijn recepten ontwikkeld van lokale bagger, binders en vulmateriaal om een sterke zetsteen te kunnen maken, evenals de perstechniek en hoge druk pers om blokken te produceren. Er is aangetoond dat zetsteen van baggerspecie qua milieukosten en in potentie ook qua productiekosten gunstiger is dan traditionele betonnen zetsteen. In de praktijkproef bij Hansweert wordt aangetoond dat de blokken kunnen functioneren in een realistische omgeving. Dit project wordt tot 2026 gemonitord.

Zetsteen voor dijken is een uitdagende toepassing vanwege de grote krachten heftige milieu waaraan de blokken worden blootgesteld. Als dit ons lukt gaat er een wereld aan nieuwe mogelijkheden open.

Language »